ประวัติ อาณาจักร ละโว้ แผ่นดินตรงกลางของไทยเรา

ประวัติ อาณาจักร ละโว้ แผ่นดินตรงกลางของไทยเรา 1

อาณาจักร ละโว้ อีกหนึ่งอาณาจักรที่ปรากฏขึ้นในผืนแผ่นดินไทยเรา โดย อาณาจักร ละโว้ นี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลจากเมืองหลวงของเราเลย คุณสามารถเดินทางไปเที่ยวและเยี่ยมชม ความงดงาม ของสถาปัตยกรรมของอาณาจักรนี้ได้ โดยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี นี่เอง แล้ว อาณาจักร ละโว้ นี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนั้น ก่อนที่จะออกเดินทางไปเที่ยว เราลองมารู้จักกับอาณาจักรนี้กัน เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยดีกว่า 

พูดถึงอาณาจักร ละโว้ กับปัจจุบัน

อาณาจักร ละโว้ นั้นยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยทวารวดีจวบจนมาถึงสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ที่ได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสองค์โตไปทำการ ปกครอง แต่หลังจากที่พระองค์นั้นได้ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาแล้ว  อาณาจักร ละโว้ หรือลพบุรีก็ถูกลดความสำคัญลง จนล่วงมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ได้ทรงทะนุบำรุง อาณาจักร ละโว้ ใหม่ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง และได้สถาปนาให้เป็นราชธานี แห่งที่สองของสยามประเทศในเวลานั้น พระองค์ได้ทรงสร้างในส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ขึ้นบนฝั่งตะวันออกบริเวณของแม่น้ำลพบุรีเพื่อเป็นที่ประทับ และที่แห่งนี้เอง ได้กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงในปัจจุบัน ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั้น ชาวลพบุรีจะจัดกิจกรรม “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรุ่งในอดีตออกมาได้อย่างน่าชม เนื่องจากลพบุรีนี้อยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่เป็นเมืองหลวงเพียง 160 กิโลเมตร เท่านั้น คุณจึงสามารถเดินทางไปได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งทางรถยนต์ รถไฟและรถโดยสารประจำทางด้วย

ประวัติ อาณาจักร ละโว้ แผ่นดินตรงกลางของไทยเรา 2

การกำเนิดของ อาณาจักร ละโว้

อาณาจักร ละโว้ ตามข้อมูลที่พบและปรากฏเกี่ยวกับเมืองละโว้ แห่งนี้นั้น มีข้อมูลที่ชี้ชัดอยู่ใน พงศาวดารเหนือที่พอจะสรุปได้ว่าอาณาจักร ละโว้ แห่งนี้นั้นมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 1002 แล้ว โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวงอันตั้งอยู่ทางภาคกลางที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชัยนาททอดยาวลงมาจนถึงบริเวณของเขตประจวบคีรีขันธ์ ในทางด้านตะวันตกจดมะริด ทวาย ส่วนทางด้านตะวันออกทอดยาวไปจดนครราชสีมา

โดยลพบุรีนี้เคยเป็นเมืองที่สำคัญของอาณาจักรทวารวดีมาก่อนด้วย และเคยมีความรุ่งเรือง ในทางด้านของพระพุทธศาสนาสืบมาแต่โบราณ จากตำนานมูลศาสนา ได้กล่าวว่าพระเจ้ากรุงละโว้ ได้ส่ง พระนางจามเทวี ที่เป็นราชธิดาไปปกครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในดินแดนภาคเหนือนั่นเอง

ประวัติ อาณาจักร ละโว้ แผ่นดินตรงกลางของไทยเรา 3

ความเจริญรุ่งเรืองของ อาณาจักร ละโว้

การเติบโตของ อาณาจักรละโว้ นี้มีความเจริญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถมีอิทธิพลที่ครอบคลุม ยังดินแดนภาคกลางตอนบนทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อยมาจนไปถึงภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามภูมิประเทศของประเทศไทยในบางส่วน โดยที่ศูนย์กลาง ของอาณาจักร ละโว้ นั้นในตอนต้นได้สันนิษฐานว่าอยู่ที่เมืองลพบุรี และในประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอโยธยา ซึ่งต่อมาในภายหลังเมื่อใน ปี พ.ศ. 1893 ก็ได้มีการสถาปนาของ อาณาจักรอยุธยาขึ้นทำให้ละโว้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไป

และเมื่อเทียบเคียงกับที่อาณาจักรร่วมสมัย ก็พบว่าอาณาจักรละโว้นั้นอยู่ในยุคเดียวกัน กับอาณาจักรทวารวดี และอาณาจักรเจนละที่พื้นที่อิทธิพลบางส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน และประกอบกับตามหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีได้บ่งบอกว่า ทวารวดีนั้นได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดียหลายอย่าง เช่นด้านการปกครองที่รับความเชื่อเรื่องการปกครองโดยกษัตริย์ โดยสันนิษฐานว่าการปกครองสมัยทวารวดีนั้นแบ่งออกเป็นแคว้น ที่มีเจ้านายปกครองตนเองแต่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติการแบ่งชนชั้นของสังคมออกเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง

ประวัติ อาณาจักร ละโว้ แผ่นดินตรงกลางของไทยเรา 4

เหตุนี้เองจึงมีความเป็นไปได้ว่า ละโว้นั้นก็เป็นแคว้นหนึ่งที่ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อาณาจักรทวารวดี ดังนั้นข้อมูลที่ได้บางประการที่ปรากฏเป็นไว้หลักฐาน เกี่ยวกับอาณาจักร ละโว้ ก็อาจจะเป็นข้อมูลของอาณาจักรทวารวดี ในขณะเดียวกันข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับ อาณาจักรทวารวดี เองก็อาจจะหมายถึงข้อมูลของอาณาจักร ละโว้ ด้วยก็เป็นไปได้ แต่จากการเสื่อมอำนาจลงของทั้งสองอาณาจักรนี้ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็น่าจะเป็นไปเพราะการขยายอำนาจของขอมนั้นค่อย ๆ ทำการลิดรอนอำนาจเดิมในพื้นที่ด้วยการที่ตีเอาเมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรทวารวดีไปทีละเมืองสองเมือง จึงทำให้ความเป็นอาณาจักรทวารวดี ได้สูญสิ้นไปก่อนอาณาจักร ละโว้ นั่นเอง

และนี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของ อาณาจักร ละโว้ ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้อ่านกัน ก่อนที่จะไปเที่ยว ชมยังอาณาจักร ละโว้ ให้ได้อินมากยิ่งขึ้น หรือใครที่เคยผ่านแถวนั้นบ่อย ๆ ก็อาจจะมองพื้นที่ตรงนั้น

อย่างมีมนต์คลังมากขึ้นด้วยก็ได้ 

แหล่งที่มา : อาณาจักรละโว้, why-you-should-visit-lopburi-and-discover-the-legend-of-the-culinary-arts-in-lawo

อ่านต่อที่ บุคคลสำคัญ

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

สล็อตแตกง่ายเว็บตรง

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo