ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ 1

อาณาจักรล้านนา อีกหนึ่งผืนแผ่นดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ ที่กินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ของประเทศไทยเราในปัจจุบัน นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไปด้วยวัฒนธรรมที่ โดดเด่นเป็นอักลักษณ์มากมาย ทั้งด้านภาษา เครื่องใช้หรือวัตถุต่าง ๆ ล้วนมีความสวยงามเฉพาะตัว ที่ควรค่าแก่การอนุรักาณ์อย่างยิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากการเป็นอณาจักรล้านนา ในสมัยก่อนนี่เอง

แล้วดินแดนแห่งความสวยงามนี้ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามาศึกษาเพิ่มเติมกัน

ที่มาของ อาณาจักรล้านนา

คำว่า ล้านนา นั้นหมายถึงดินแดนที่มีนาอยู่นับล้านคือมีท่ีนาจานวนมากเป็นคำคู่กับล้านช้าง คือ ดินแดนท่ีมีช้างอยู่นับล้านตัว (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539) โดยอาณาจักรล้านนามีความสาคัญทาง ประวัติศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเมืองสาคัญต่าง ๆ กระจัดกระจายตามเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ำ สายสำคัญต่าง ๆ จึงทำให้ประกอบด้วยยกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ อย่างเช่น ลั๊วะ ลื้อ ยอง มอญ ม่าน หรือ พม่า เงี้ยวหรือชาวไทยใหญ่ และเขิน หรือขึนครงหรือคงยางหรือกะเหรี่ยงท้องถิ่นหรือขมุเป็นต้น คาดว่า “ล้านนา” นั้นปรากฏข้ึนในสมัยพญากือนา(ช่วง พ.ศ. 1898-1928) เนื่องจากความหมายของพระนาม “กือนา” นั้นหมายถึงร้อยล้านนา(กือหมายถึงร้อยล้าน) ต่อมาคาว่าล้านนาใช้เรียกกษัตริย์ ผู้ปกครองดินแดนล้านนา โดยใช้ “ท้าวล้านนา” หรือ “ท้าวพญาล้านนา” และเรียกประชาชนของรัฐว่า “ชาวล้านนา” โดยลักษณะดังกล่าวใช้กันแพร่หลายในช่วงสมัย พระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.1984-2030) และนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียม การใช้คำ “ล้านนา” หน้าชื่อเมือง ซึ่งพบหลักฐานในสมัย พญาสามประหาญฝั่งแกน (พ.ศ. 1945- 1984) เช่น ล้านนาเชียงแสน, ล้านนาเชียงใหม่ โดยเพื่อเน้น ว่า เมืองนี้อยู่ในอาณาจักรล้านนา นั่นเอง

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ 2

อาณาจักรล้านนา ในช่วงสมัยรัฐอาณาจักร (ราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1804 – 2101)

อาณาจักรล้านนา ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 นั้นดินแดนล้านนาได้พัฒนาการพื้นที่จากแว่นแคว้น นครรัฐมาสู่การเป็นรัฐแบบอาณาจักร มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง รัฐปกครองแบบอาณาจักรสถาปนาอำนาจ โดยได้รวบรวมแว่นแคว้น นครรัฐเข้ามาไว้ด้วยกัน อาณาจักรล้านนา นั้นได้เริ่มก่อรูปโดยการรวมระหว่างแคว้นโยนและแคว้นหริภุญชัย หลังจากนั้นก็ได้ขยายอาณาจักรไปสู่ยังดินแดนใกล้เคียง ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองนายในเขตรัฐฉาน และยังขยายสู่เมืองเขลางคนคร และเมืองพะเยา ในเวลาถัดมา ในยุคที่อาณาจักรล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นสามารถขยายอำนาจไปสู่เมืองแพร่และ เมืองน่านตลอดจนไปถึงรัฐฉานและ สิบสองพันนา เลยทีเดียว 

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ 3

และในพุทธศตวรรษที่ 19 นั้นได้เกิดปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นที่สำคัญของภูมิภาคนี้ คือการสลายตัวของรัฐโบราณที่เคยได้รุ่งเรืองมาก่อน ดังเช่น กัมพูชา ทวารวดี เมืองหริภุญชัย และพุกาม ซึ่งการเสื่อมสลายของรัฐโบราณเหล่านี้ เปิดโอกาสให้เกิดการ สถาปนาอาณาจักรใหม่ของชนชาติ ไทยที่ผู้นำ ได้ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย อาณาจักรใหม่ที่ว่านี้ เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ที่สำคัญคือ ล้านนา สุโขทัย และอยุธยา ตามลำดับ โดยที่อาณาจักรทั้งสามนี้มีความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนิกายลังกาวงศ์ เช่นเดียวกัน และความเชื่อดังกล่าวนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน และขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมการแข่งสร้างบุญ บารมีของกษัตริย์ จึงได้นำไปสู่การทำสงครามกันระหว่างอาณาจักร ล้านนากับรัฐอื่นขึ้น รัฐสุโขทัยได้สลายลงก่อน โดยถูกผนวกกับอยุธยา และหลังจากนั้นสงครามระหว่างอยุธยาและล้านนาดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สงครามครั้งสำคัญนั้นจะอยู่ในสมัยของพระเจ้าติโลกราชและพระบรมไตรโลกนาถ

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ 4

วัฒธรรมล้านนาใน อาณาจักร ล้านนา มีที่มาอย่างไร

อาณาจักร ล้านนา ที่มีการทำสงครามกับอยุธยาแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพม่า ซึ่งเป็นชนชาติ ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากอยู่ในล้านนาเกือบทุกยุคสมัย โดยเมื่อพญามังรายได้ยกทัพไปตี เมืองหวสาวดีของทางพม่า พระเจ้าหงสาวดีก็ได้ถวายไมตรียกธิดาให้ และเมื่อพญามังรายได้ ทรงยกทัพไปดูเชิงพระเจ้าอังวะยังที่เมืองพุกามนั้น พระเจ้าอังวะที่เป็นชาวไทใหญ่ก็ได้จัดช่างฝีมือดี
ต่าง ๆ 500 ครอบครัวให้ติดตามพญามังรายพามาอยู่ในล้านนา พญามังรายจัดให้ช่างทองได้ไปอยู่ ที่เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นดินแดนของพระองค์เองในสมัยนั้น ให้ช่างฆ้องอยู่ที่เมืองเชียงแสน ช่างเหล็ก ช่างหล่อและช่างอื่น ๆ ได้จัดให้อยู่ที่เวียงกุมกาม 

หลังจากเหตุการร์นั้น นับจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว เมืองเชียงใหม่ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา จนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ล้านนา และในสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์ มังรายก็ได้รับเอาพระเถระมาจากเมืองสุโขทัยเข้ามาสืบสานพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์

ในอณาจักรล้านนา ทำให้ศิลปกรรมสุโขทัยซึ่งพัฒนาการรูปแบบของตนมาแล้วจากพม่าเมืองพุกาม ก็เข้ามามีการเติบโตในล้านนา กระทั่งในสมัยของพระเจ้าติโลกราช ที่เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 9 ก็ยังได้ติดต่อกับทางแว่นแคว้นต่าง ๆ อีกมากมาย มีการส่งคนของเมืองไปศึกษาสถาปัตยกรรม และดูตัวอย่างงานที่พุกามและเมืองลังกา แล้วนำกลับมาใช้สร้างความรุ่งโรจน์ในอณาจักรล้านนา โดยในสมัยนี้ยังได้ทำการสังคายนาพระไตรปิฏกขึ้นด้วย ที่วัดมหาโพธาราม หรือ วัดเจ็ดยอด ซึ่งนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฏกเป็นครั้งที่ 8 ของโลกและเป็นครั้งแรกเลยในดินแดนพุทธศาสนา ที่สุวรรณภูมิแห่งนี้เอง

และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีการค้นพบและสันนิฐานอ้างอิงจากหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราว ความเป็นมาของ อาณาจักร ล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมอบความรู้ ความนุกในการอ่านของคุณได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ อาณาจักรล้านนา ยังมีให้ได้ ศึกษาอีกมากมาย ไว้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ต่อกันในวันข้างหน้านะครับ

แหล่งที่มา : อณาจักรล้านนา, เรื่องราวของอณาจักรล้านนา

อ่านต่อที่ ประวัติศาสตร์โลก

Credit : แฟชั่นผู้ชาย, ของสะสม, แคปชั่น, วิ่ง, สมุนไพร

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย 2022

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo