อาณาจักร ตามพรลิงค์ เมืองโบราณ แดนใต้

อาณาจักร ตามพรลิงค์ เมืองโบราณ แดนใต้ 1

อาณาจักร ตามพรลิงค์ อาณาจักรที่ค้นพบในสมัยยุคโบราณก่อนที่จะเกิดในยุคสมัยสุโขทัยขึ้น ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่แทบตอนใต้ของประเทศไทย ในปัจจุบันยังสามารถหาศึกษาและเยี่ยมชมโบราณสถานได้ ทั้งนี้เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าก่อนจะเป็นอาณาจักรนี้ แรกเริ่มเดิมทีที่มานั้นมาจากไหน วันนี้แอดจะพาเพื่อนๆไปส่องเกร็ดความรู้ และประวัติความเป็นมาของอาณาจักรแดนใต้กัน

ศึกษา ประวัติความเป็นมา แดนใต้ อาณาจักร ตามพรลิงค์

อาณาจักร ตามพรลิงค์ หรือที่เรียกกันว่า อาณาจักรนครศรีธรรมราช ได้ถูกค้นพบว่าเกิดขึ้นมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 7 จุดเริ่มต้นเดิมทีของอาณาจักรนี้ เมืองหลวงจะอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช โดยอ้างอิงจากจารึกที่วัดหัวเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรืออาจจะอยู่ในบริเวณบ้านท่าเรือ หรือบ้านพระเวียง ถึงแม้ว่าอาณาจักรตามพรลิงค์ ศูนย์กลางจะอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช แต่ในดินแดนใต้ของไทย ล้วนครอบคลุมไปด้วยอาณาจักรนี้

อาณาจักร ตามพรลิงค์ เมืองโบราณ แดนใต้ 2

บริเวณอาณาจักร ตามพรลิงค์จะอยู่เมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นศูนย์กลางนั้นจะอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรลังกาสุกะหรือจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันไปจนถึงจังหวัดชุมพรในปัจจุบันนั้นเอง ในส่วนของทิศใต้ครอบคลุมไปจนถึงประเทศมาเลเซีย และในส่วนของภาคตะวันออก และตะวันตกจรด คือในส่วนของทะเลอันดามันไปจนถึงทะเลนอก ก็คือจังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาณาจักร ตามพรลิงค์จะเกิดขึ้นในช่วงยุคก่อนสมัยสุโขทัย แต่ในช่วงยุคนั้นก็มีทั้งศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความเจริญรุ่งเรือง เกิดโบราณสถานขึ้นมากมาย ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้เป็นรัฐอิสระและปกครองตัวเองแล้ว แต่เรื่องราวในอดีตก็ได้เป็นจุดเด่นเรื่องประวัติศาสตร์มาจนถึงตอนนี้ เรามาดูกันว่าในช่วงอาณาจักรตามพรลิงค์ โบราณสถานได้เกิดในช่วงยุคไหนกันบ้าง 

อาณาจักร ตามพรลิงค์ เมืองโบราณ แดนใต้ 3

ยุคสมัยอาณาจักร ตามพรลิงค์

1. ยุคสมัยแรก (ช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 5- 10)

ในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 5- 10 เป็นช่วงที่ดินแดนไทยในแถบดินแดนคาบสมุทรเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอินเดีย ไม่ใช่เพียงการค้าเท่านั้น แต่แทรกซึมเข้ามาอย่างแพร่วงกว้างทั้งศาสนา ความเชื่อ ประเพณี รวมไปถึงด้านกฎหมาย ในยุคนั้นไทยยังไม่มีภาษาเป็นของตัวเองก็ได้รับอิทธิพลมาเช่นกันทั้งด้านภาษาและด้านวรรณกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่อินเดียเท่านั้นที่มีการซื้อขายทำการค้ากัน แต่รวมไปถึงจีนด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงยุคนี้เกิดการพัฒนาขึ้นในด้านการค้าขายอย่างมาก ทำให้เมืองท่าเป็นศูนย์กลางของการค้าขายนานาชาติไปเลย โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7 ที่เกิดขึ้นในเมืองที่มีชื่อว่า“กะมะลิง” หรือ     “ตะมะลิง” หรือ “ตามพรลิงค์” ที่เรารู้จักนั้นเอง

2. ยุคสมัยที่สอง (ช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 11 -16)

จากยุคแรกที่เริ่มมีการค้าขายกันมากขึ้น พอเข้าในสมัยยุคที่สองของอาณาจักร ตามพรลิงค์ เริ่มมีการพัฒนาการของรัฐเพื่อที่จะทำพันธมิตรให้แน่นกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นในด้านของการค้าขาย เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและด้านศาสนาเองด้วย ซึ่งศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลก็คือ “ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย” แต่ถ้าถามว่าแล้วศาสนาของบ้านเรา เพราะในยุคนั้นก็เป็นยุคของพระพุทธศาสนาเช่นกัน จริงๆแล้วทั้งสองศาสนายังคงดำเนินควบคู่ไปด้วยกัน แต่ทว่าศาสนาพราหมณ์กลับมีอิทธิพลมากกว่า ยิ่งในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 14 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน กลับเจริญสูงสุดในรัฐตอนนั้น ไปจนถึงพื้นที่ตอนบนของลุ่มทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน

3. ยุคสมัยที่สาม (ช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 17 -19)

จากยุคสมัยที่สองที่ศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพล ทำให้ในยุคสมัยที่สามยังมีพัฒนาการของรัฐได้รับพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ได้รับมาจากศรีลังกา หรือมีชื่อที่เรียกกันว่า “นิกายลังกาวงศ์” ในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ก็ได้เอาศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องนำทางจิตใจ พอมาในในแทบประเทศในเอเชีย ไปจนถึงประเทศพม่าและประเทศอินโดนีเซีย พอมาในยุคพุทธศตวรรษที่ 17-18 พุทธศาสนาจากศรีลังกาก็เข้ามาในรัฐตามพรลิงค์

4. ยุคสมัยที่สี่ (ช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 20 – ปัจจุบัน)

ในยุคสมัยที่สี่ของอาณาจักร ตามพรลิงค์ เป็นช่วงที่พัฒนาการเกี่ยวกับด้านอำนาจของรัฐ เพราะพระเจ้าอู่ทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เริ่มวางการขยายขอบวงอำนาจในไทย เป็นการตีวงกว้างไปยังคาบสมุทรไทย จนไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชหรือคาบสมุทรลายูนั้นเอง และเมื่อในยุคสมัยของสมเด็จพระบรมไตโลกนาถ ก็ได้โปรดยกเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอกต่อจากกรุงศรีอยุธยา พอกาลเวลาเปลี่ยนไปเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ทำให้เมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติและความเป็นมาใน อาณาจักร ตามพรลิงค์ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เปลี่ยนไป ได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านที่ทั้งนำด้านศาสนา วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งด้านการค้าขายที่เอื้อกันกับไทยตั้งแต่สมัยรัฐตามพรลิงค์ ทำให้ไทยได้มีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง ถึงแม้ว่ายุคสมัยก่อนเมืองนครศรีธรรมราชจะเป็นหัวเมืองเอกต่อจากกรุงศรีอยุธยา แต่ในปัจจุบันเมืองนครศรีธรรมราชก็ยังคงมีบทบาทให้กับไทยสืบต่อกันมาเช่นกัน

ขอบคุณรูปจาก

www.thairath.co.th

อ่านต่อที่ เหตุการณ์สำคัญ

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo